ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОКУПКИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИН РондоВитал/ www.rondovital.com/ С ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА „РондоВитал“ ООД

1) Давам съгласието си личните ми данни, предоставени на „РондоВитал” ООД (Онлайн Магазина), да бъдат обект на обработка и да бъдат обработвани от страна на Онлайн Магазина по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни, при посочените по-долу условия, като Онлайн Магазина има правото да обработва личните ми данни сам или чрез възлагане на обработващ данните.

2) Декларирам, че съм информиран по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и съм съгласен Личните ми данни да бъдат използвани във връзка с мои онлайн поръчки от сайт www.rondovital.com и давам доброволно съгласието си моите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани във връзка с маркетингови анализи или за маркетингови кампании на Онлайн Магазина.

3) Декларирам, че посочените от мен данни са верни и пълни и са достатъчни, за да бъде изпълнена поръчката от Онлайн Магазина. Разбирам също така, че имам право на достъп или да поискам кориригиране на личните ми данни чрез писмено заявление, отправено до Онлайн Магазина по реда на ЗЗЛД.

4) Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и съм уведомен, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането ми за предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено.